•  

     • Podmienky na prijatie dieťaťa do materskej školy.

      Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy, J. Kráľa, Stupava je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona.                                                                                                                                                         Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti (zákonné podmienky):
      • ktoré dovŕšili 5. rok veku a je pre nich predprimárne vzdelávanie povinné,
      • deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré nedosiahli školskú spôsobilosť.
      Ostatné podmienky prijímania:
      Pri záujme, ktorý prekračuje kapacitné možnosti MŠ sa prednostne prijímajú deti v tomto poradí:
      • Deti, ktorých súrodenci už navštevujú materskú školu.
      • Podľa dosiahnutého veku zostupne (5,4,3 rokov veku) do naplnenia kapacity jednotlivých tried – vekových skupín.
      • Prípad hodný osobitného zreteľa: ak sa rodič ocitne v nepredvídateľnej životnej situácii.
      • Deti zamestnancov Materskej školy, J. Kráľa v Stupave.

      Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti (príloha č. 1) zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi materskej školy, spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

      Rodič môže podať žiadosť:

        • elektronicky na webovej stránke školy www.msjkralastupava.sk - elektronická prihláška (spustená bude od 2. 5. do 10. 5. 2023). Odoslanú prihlášku je potrebné vytlačiť, podpísať zákonnými zástupcami, potvrdiť u pediatra a odovzdať riaditeľke MŠ (schránka MŠ, poštou, osobne).
        • osobne
        • poštou
        • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu

      Rodič môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom:

        • elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy
        • elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

      Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľke školy (príloha č. 2). 

      Podľa § 144 a odsek 2) sa podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa podľa odseku 1 nevyžaduje, ak:
      a) jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená,
      b) jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa, alebo
      c) vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa.
      Túto skutočnosť  zákonný zástupca deklaruje písomným vyhlásením, ktoré doručí riaditeľovi materskej školy (príloha č. 3).
      Príloha č. 1:  Ziadost_o_prijatie.pdf
      Príloha č. 2: Podpisovanie_a_dorucovanie_ZZ.pdf
      Príloha č. 3: Vyhlasenie_jedneho_ZZ.pdf