• Predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole, v ktorej spádovej oblasti má trvalý pobyt.

     Zápis detí do materskej školy na školský rok 2024/2025 sa uskutoční

     • od 02. 05. 2024 do 15. 05. 2024 (elektronickou formou, e-mailom, poštou),
     • osobnou formou dňa 06. 05. 2024 v kancelárii materskej školy  od 13,00 hod. do 17,00 hod.
     • Podmienky prijímania detí do materskej školy.
     • Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy, J. Kráľa, Stupava je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona.
     • Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti (zákonné podmienky):
     • ktoré dovŕšili 5. rok veku a je pre nich predprimárne vzdelávanie povinné,
     • deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré nedosiahli školskú spôsobilosť,
     • deti, ktoré dovŕšili 4 roky veku.
     • Ostatné podmienky prijímania:
     • Pri záujme, ktorý prekračuje kapacitné možnosti MŠ sa prednostne prijímajú deti v tomto poradí:
     • Deti, ktorých súrodenci už navštevujú materskú školu.
     • Podľa dosiahnutého veku zostupne (5,4,3 rokov veku) do naplnenia kapacity jednotlivých tried – vekových skupín.
     • Prípad hodný osobitného zreteľa: ak sa rodič ocitne v nepredvídateľnej životnej situácii.
     • Deti zamestnancov Materskej školy, J. Kráľa v Stupave.
     • Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi materskej školy, spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.
     • Rodič môže podať žiadosť:

     • elektronicky na webovej stránke školy www.msjkralastupava.sk - elektronická prihláška (spustená bude od 2. 5. do 15. 5. 2024). Odoslanú prihlášku je potrebné vytlačiť, podpísať zákonnými zástupcami, potvrdiť u pediatra a odovzdať riaditeľke MŠ (schránka MŠ, poštou, osobne).
     • osobne
     • poštou
     • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu
     •  

      Rodič môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom:

     • elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy
     • elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.
     • Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľke školy .
     • Podľa § 144 a odsek 2) sa podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa podľa odseku 1 nevyžaduje, ak:
     • a) jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená,

      b) jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa, alebo 

     • c) vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa.

      Túto skutočnosť  zákonný zástupca deklaruje písomným vyhlásením, ktoré doručí riaditeľovi materskej školy.

     • Vyhlasenie_podpis_1_Zz.docx

     • Cestne_vyhlasenie_Zz.docx

     •  

     •