• PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

    • Verejný obstarávateľ

      Materská škola
     Sídlo ul. J. Kráľa č. 1592/1, 900 31 Stupava
     Štatutárny zástupca Alena Požgayová
     e-mail jkskolka@gmail.com
     Telefón +421 911 787 400
     Bankové spojenie VUB
     Číslo účtu 1682763359/0200
     IBAN SK84 0200 0000 0016 8276 3359
     IČO 31813011
     DIČ 2021704795

     Zadávanie zákazok zabezpečuje materská škola v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.