• Povinné predprimárne vzdelávanie:

    Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2024 je predprimárne vzdelávanie povinné.

    Povinnosťou každého rodiča je prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ak doteraz materskú školu nenavštevovalo.

    Deti, ktoré navštevujú materskú školu pred dovŕšením veku, od ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní v príslušnej materskej škole.

    Ak  dieťa nedosiahne po dovŕšení šiesteho roka veku školskú spôsobilosť môže pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania na základe:

    •   písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

    •   písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast: Suhlas_lekara_s_pokracovanim_plnenia_PPV.docx

    •   informovaného súhlasu zákonného zástupcu: Informovany_suhlas_s_pokracovanim_PPV.docx

    Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

    Individuálne vzdelávanie:

    O povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa môže zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia písomne požiadať riaditeľa materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie.

    Individuálne vzdelávanie v kmeňovej materskej škole sa povoľuje dieťaťu, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné ak:

    a) jeho zdravotný stav mu neumožňuje účasť na povinnom predprimárnom vzdelávaní v kmeňovej materskej škole alebo

    b) jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia o to požiada.

    Ak zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia požiada o povolenie individuálneho vzdelávania podľa  písm. a), prílohou k žiadosti je písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast alebo odporúčanie zariadenia poradenstva a prevencie; predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie, zabezpečuje kmeňová materská škola, ktorej riaditeľ rozhodol o povolení individuálneho vzdelávania, v rozsahu najmenej dve hodiny týždenne.

    Žiadosť zákonného zástupcu o povolenie individuálneho vzdelávania podľa  písm. b) obsahuje:

    a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu dieťaťa,

    b) obdobie, na ktoré sa má individuálne vzdelávanie povoliť,

    c) dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania,

    d) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá bude uskutočňovať individuálne vzdelávanie dieťaťa, ktorému má byť povolené individuálne vzdelávanie, a doklady o splnení kvalifikačných predpokladov podľa odseku 4,

    e) ďalšie skutočnosti, ktoré majú vplyv na individuálne vzdelávanie dieťaťa.

    Výdavky spojené s individuálnym vzdelávaním podľa  písm. b) znáša zákonný zástupca. Predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie podľa  písm. b), zabezpečuje zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia prostredníctvom osoby, ktorá má ukončené najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie,

     

    Spádové oblasti Materskej školy, Janka Kráľa  v Stupave:

    Zoznam ulíc a námestí:

    Agátová, Bezručova, Brezová, Budovateľská, Cementárenská, Cintorínska, Debnáreň, Dlhá 1 - 9, 63, 65, 2 - 6C, Dubová, Duklianska, Gaštanová, Hlavná, Hrabová, Janka Kráľa, Jaseňová, Javorová, Jelenia, Kalvárska, Kukučínova, Kúpeľná, Lesná, Liesková, Líščia, Lipová 17 - 31 (nepárne čísla) a 42 - 62 (párne čísla), Ľ. Kraskovskej, Mateja Bela, Marianska 1 - 32, Medzipotočná, Mlynská, Na Kopcoch, Nám. sv. Trojice, Nová, Okružná, Osiková, Pajštúnska, Park, Piesková, Platanová, Pri Borníku, Ruda Mórica, Slovenská, Troyerovo námestie, U Kozánka, Václava Honzu, Vajanského, Zemanská, Stavby v k. ú. Stupava v lokalitách: Nová hora, Pod líščími jamami, Riedky vŕšok, Sady