• Aktuálne verejné obstarávanie

    • Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou, v procese zadávania zákazky v zmysle § 117 Zákon č. 343/2015 Z.z. – Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení neskorších predpisov.

     1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

     Názov: Materská škola

     Sídlo: J. Kráľa č. 1, Stupava

     V zastúpení: Alena Požgayová

     Kontaktná osoba: Alena Požgayová

     IČO: 31813011

     Kontaktné údaje: tel: 02/65935118, 0911787400

     e-mail: jkskolka@gmail.com

     2. Predmet zákazky

     „Maľovanie, vysprávka prasklín stien a stropov v priestoroch budovy materskej školy“

     3. Predpokladaná cena zákazky: 7000,- EUR

     4. Opis predmetu zákazky:

     Kód CPV: 45442100-8 maliarske práce

     Predmetom zákazky je maľovanie priestorov, vyspravenie prasklín na stropoch sieťkou, vyspravenie stien, penetrovanie – 1100 m2,  maľovanie bielou farbou – 720 m2,  maľovanie farebne – 380 m2, vyspravenie olejových soklov a vrchný náter olejových soklov 100 m2 v hlavnej budove materskej školy.

     Práce zahŕňajú dodávku materiálu určeného v rozsahu prác:

     - zakrývanie podlahy vlnitým papierom prípadne čistenie podláh

     - penetrácia stien a stropu

     - vyspravenie prasklín na stropoch sieťkou

     - vyspravenie stien

     - maľba /biela alebo jemné farebné odtiene/

     - vyspravenie olejového sokla

     - zakladovanie olejového sokla

     - vrchný náter olejového sokla

     5. Obhliadka miesta plnenia zákazky:

     Verejný obstarávateľ vzhľadom na charakter predmetu zákazky neuvažuje nad obhliadkou

     miest uskutočnenia maliarskych prác. Ak uchádzač prejaví záujem o vykonanie obhliadky

     miest, uskutočnenia maliarskych prác, môže si dohodnúť termín obhliadky s kontaktnou

     osobou, v termíne od 16.11.2022 do 30. 11. 2022.

     6. Miesto uskutočnenia zákazky:

     Materská škola, ul. J. Kráľa 1, 900 31 Stupava

     7. Čas začiatku uskutočnenia zákazky:

     Termín: 29. júl 2022.

     8. Hlavné podmienky financovania:

     Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov na základe faktúry

     Súčasťou faktúry musí byť zmuva o diele potvrdená verejným obstarávateľom.  

     Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu.

     9. Variantné riešenie:

     Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.

     10. Podmienky účasti:

     Uchádzač predloží požadované dokumenty, uvedie odpovede na nasledovné otázky

     a poskytne návrh ceny predmetu obstarávania:

     A) Uchádzač predloží doklad o oprávnení uskutočňovať maliarske práce, ktoré sú predmetom

     Obstarávania podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukáže

     uvedené predložením výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra

     (oskenovaný dokument). Úradne overenú kópiu dokladu, nie staršiu ako tri mesiace ku dňu

     podania ponuky, doloží vybratý uchádzač pred podpisom zmluvy o dielo.

     Predpokladaná celková cena predmetu zákazky:

     Cena sa uvádza v zložení:

     - Cena bez DPH za MJ

     - Cena celkom bez DPH

     - Cena s DPH za MJ

     - Cena s DPH celkom

     - Cena celkom s DPH

     B) Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie o predpokladanej navrhovanej cene.

     11. Obsah ponuky:

     Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať doklady a to:

     - krycí list ponuky s uvedením názvu a sídla uchádzača,

     - požadované doklady s informáciami podľa bodu 10. A,B

     - uviesť maximálny čas, počas ktorého je uchádzač o zákazku schopný vykonať prácu od

     záväznej objednávky objednávateľom.

     Originály týchto dokladov musí predložiť víťazný vybraný uchádzač po ukončení súťaže.

     12. Miesto a termín predkladania ponúk:

     Ponuku požadujeme zaslať na adresu verejného obstarávateľa:

     Poštou na adresu: alebo Osobne na adresu:

     Materská škola, ul. J. Kráľa č. 1, 900 31 Stupava

     Najneskôr do 30. 11. 2022 do 12:00 hod.

     Pre urýchlené spracovanie je možné ponuku zaslať na mailovú adresu: jkskolka@gmail.com

     vo formáte PDF.

     Informácie zaslané po tomto termíne, nebudú predmetom skúmania pre účely výberu zmluvného partnera.

     13. Kritériom na vyhodnotenie ponúk:

     Jediným kritériom je najnižšia výsledná cena za všetky položky v EUR s DPH. Ponuka musí

     kryť všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích

     a platobných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy, resp. objednávky a výzvy na predloženie

     ponuky.

     14. Hodnotenie ponúk:

     Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky účasti podľa výzvy na

     predkladanie ponúk, budú vyhodnocované podľa kritéria – najnižšia výsledná cena.

     V prípade rovnosti ponúk rozhoduje skorší dátum a hodina doručenia.

     15. Prijatie ponuky:

     Úspešnému uchádzačovi bude vystavená objednávka na dodanie služby – maľovanie,

     vysprávka puklín a prasklín stien a stropov v priestoroch budovy materskej školy.

     16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

     Verejný obstarávateľ:

     - si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena predmetu obstarávania bez

      DPH bude vyššia ako limit v zmysle § 4 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní;

     - si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku príp. redukovať rozsah zákazky v prípade,

      ak cena najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených

      obstarávateľom na predmet obstarávania a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa podstatne

      zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená /§ 46 /;

     - všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek

      finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to aj v prípade, že verejný

      obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania

      zákazky;

     - poskytnuté informácie budú slúžiť výlučne pre potreby verejného obstarávateľa pre výber

      zmluvného partnera na predmetné uskutočnenie maliarskych prác a výsledok z posúdenia

      týchto informácií nebude zasielaný podnikateľským subjektom, ktoré poskytli predmetné

      cenové ponuky verejnému obstarávateľovi a ich vyhodnotenie sa neriadi ustanoveniami

      § 42 zákona o verejnom obstarávaní. Iba víťazný uchádzač bude oboznámený písomne

     (mailom, prípadne listom ) o úspešnosti svojej ponuky;

     - zaslanie informácie – cenovej ponuky, ktorá tvorí podklad pre výber zmluvného partnera

      na uvedený predmet zákazky nezakladá pre odosielateľa žiadne nároky na uzatvorenie

      zmluvy na predmet zákazky;

     - uchádzač je povinný oceniť uvedený predmet zákazky, podľa bodu č. 4, opisu predmetu

      zákazky. Ak nebudú ocenené uvedené položky, verejný obstarávateľ danú cenovú ponuku

      nebude vyhodnocovať;

     - v prípade podrobnejších informácií kontaktujte: 0911787400,  resp. jkskolka@gmail.com

      

      

     Za Vašu spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

      

                                                   

     V Stupave, dňa 15. 11. 2022                                                     Alena Požgayová

                                                                                                           riaditeľka