• Havária v MŠ

     • Vážení rodičia,

      dnes vo večerných hodinách sme mali haváriu na vodoinštalácii v prístavbe. Keďže máme kompletne vytopené všetky priestory v prístavbe, som nútená obmedziť prevádzku v hlavnej budove len na doobedie. To znamená, kto má možnosť si nechať deti doma, prosíme, aby tak urobil. Prevádzka materskej školy bude do 12,30 hod.

      Toto opatrenie je nevyhnutné, aby sa v čo najväčšej miere eliminovali už aj tak vzniknuté škody.

      Ďakujem,

      Alena Požgayová

     • Oznam

     • Materská škola hľadá zamestnancov:

      - upratovačku - nástup od 01. 07. 2023

      - pomocnú silu v kuchyni - nástup od septembra 2023

      - 100% úväzok, pracovná doba 7,5 hod.

      - hrubá mzda 757,50 €

      - dôležitý je pozitívny prístup k deťom

       

     • Žiadosť

     • Vážení rodičia, 

      vzhľadom na veľký výpadok zamestanancov MŠ z dôvodu chorobnosti, prosím rodičov, ktorí by si mohli a boli ochotní, aby si vyzdvihli deti z MŠ hneď po obede v dňoch štvrtok, piatok a pondelok (25., 26. a 29. 5. 2023). Pomôže nám to vyriešiť nepriaznivú personálnu situáciu.

      Ďakujem,

      Alena Požgayová

     • OZNAM

     •  

      Materská škola Janka Kráľa v Stupave súrne hľadá učiteľku na zastupovanie dlhodobej PN.

      Nástup ihneď, potrebná kvalifikácia - minimálne stredná pedagogická škola. Platové podmienky podľa kvalifikačných predpokladov v príslušnej platovej triede."

      Záujemcovia sa môžu hlásiť u riaditeľky MŠ: email: jkskolka@gmail.com, telefón: 0911787400

      Alena Požgayová

     • Zápis detí

     • do materskej školy na školský rok 2023/2024.

       sa uskutoční:

      • od 02. 05. 2023 do 10. 05. 2023 (elektronickou formou, e-mailom, poštou),
      • osobnou formou dňa 10. 05. 2023 v kancelárii materskej školy od 13,00 hod. do 17,00 hod.
      • od 2. 5. do 10. 5. 2023 bude spustená elektronická prihláška na webovej stránke materskej školy (www.msjkralastupava.sk - elektronická prihláška). Odoslanú prihlášku je potrebné vytlačiť, podpísať zákonnými zástupcami, potvrdiť u pediatra a odovzdať riaditeľke MŠ (schránka MŠ, poštou, osobne).

      Podmienky prijímania detí do materskej školy.

      Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy, J. Kráľa, Stupava je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie

      § 28 ods. 9 a 10 školského zákona

      Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti (zákonné podmienky):

      ktoré dovŕšili 5. rok veku a je pre nich predprimárne vzdelávanie povinné,

      deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré nedosiahli školskú spôsobilosť.

      Ostatné podmienky prijímania:

      Pri záujme, ktorý prekračuje kapacitné možnosti MŠ sa prednostne prijímajú deti v tomto poradí:

      • Deti, ktorých súrodenci už navštevujú materskú školu.
      • Podľa dosiahnutého veku zostupne (5,4,3 rokov veku) do naplnenia kapacity jednotlivých tried – vekových skupín.
      • Prípad hodný osobitného zreteľa: ak sa rodič ocitne v nepredvídateľnej životnej situácii.
      • Deti zamestnancov Materskej školy, J. Kráľa v Stupave.

      Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi materskej školy, spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

       

      Rodič môže podať žiadosť:

      • elektronicky na webovej stránke školy www.msjkralastupava.sk - elektronická prihláška (spustená bude od 2. 5. do 10. 5. 2023). Odoslanú prihlášku je potrebné vytlačiť, podpísať zákonnými zástupcami, potvrdiť u pediatra a odovzdať riaditeľke MŠ (schránka MŠ, poštou, osobne).
      • osobne
      • poštou
      • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu

       

      Rodič môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom:

      • elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy
      • elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

      Podrobnejšie informácie v sekcii "Prijímanie detí do MŠ - Kritériá / Povinné predprimárne vzdelávanie

     • Informácia

     • Vážení rodičia detí v poslednom ročníku MŠ (predškoláci),

      ak máte záujem o poskytnutie dotácie na stravu Vášho dieťaťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu prostredníctvom nižšie uvedeného tlačiva - návratky.

      Tlačivo treba vyplniť, podpísať, vytlačiť a odovzdať triednej učiteľke najneskôr do 31. 03. 2023 (piatok).

      Navratka.pdf

     • Upozornenie

     • Rodičia budúcich prvákov, 

      sledujte webovú stránku základnej školy ohľadom zápisu detí do 1. ročníka. Elektronická prihláška je už spustená.

      https://zsskolstu.edupage.org/register/

      https://zsskolstu.edupage.org/

       

     • Upozornenie

     • Vážení rodičia,

      v piatok 24. 3. 2023 bude v základnej škole riaditeľské voľno. Žiadam rodičov, ktorí sa rozhodnú deti si  nechať doma, aby to nahlásili triednym učiteľkám a odhlásili deti zo stravy na piatok už dnes.

      Je to potrebné, z dôvodu zabezpečenia potravín v ŠJ. Máme negatívnu skúsenosť, že v takýchto prípadoch rodičia odhlasujú deti v deň neprítomnosti, čím sa dostávame do situácie, že nám prudko klesne stav detí, hoci potraviny sú zbytočne zabezpečené per vyšší stav detí.

      Ďakujem,

      Alena Požgayová

     • Stravné

     • Na základe VZN č. 7/2022 § 5 sa od 1. 1. 2023 mení výška finančného príspevku na stravovanie nasledovne:

      - desiata - 0,60 €

      - obed - 1,40 €

      - olovrant - 0,50 €

      Finančný príspevok na stravovanie je 2,50€/deň.

      VZN_7-2022.pdf

     • Pozdrav

     • Krásne, pohodové a hlavne zdravé vianočné sviatky všetkým deťom a ich rodinám želá kolektív materskej školy.

     • Žiadosť

     • Na základe vysokej chorobnosti pedagogických i nepedagogických zamestnanacov, žiadam rodičov, ktorí si môžu tento týždeň vyberať deti na obed, aby tak urobili. Hrozí nám celoplošné obmedzenie prevádzky materskej školy.

      Alena Požgayová

     • UPOZORNENIE

     • Rodičia, školné na rok 2022 máte všetci zaplatené. Neposielajte v tomto roku poplatok za školné, nemôžeme ho zaúčtovať, keďže k 31. 12. 2022 musia byť  nulové účty. 

      Alena Požgayová

     • Žiadosť

     • Žiadam rodičov, ktorí doteraz nezaplatili poplatok za stravu svojich detí, aby tak urobili najneskôr do piatku t. j. 16. 12. 2022. Urgentne!

      Jana Svetláková

     • OZNAM

     • Prevádzka materskej školy počas vianočných sviatkov bude prerušená od 23. 12. 2022 do 05. 01. 2023 (vrátane).

      Prevádzka materskej školy bude obnovená 09. 01. 2023.

      Alena Požgayová

     • Žiadosť

     • Žiadam rodičov, ktorí si v piatok 18. 11. 2022 nechajú deti doma, aby ich odhlásili zo stravy do 15. 11. 2022 (utorok). Školská jedáleň musí prispôsobiť zásobovanie stavu detí.

      Ďakujem,

      Alena Požgayová

     • Dôležité !

     • Vážení rodičia!

      Z dôvodu rekonštrukcie kúrenia - záverečnej fázy, v utorok a stredu t.j.  25. a 26. 10. 2022 nebude v prevádzke hlavná budova materskej školy.

      Z tohoto dôvodu prosím všetkých rodičov v obidvoch budovách, ktorí si môžu v tieto dni nechať deti doma, aby to oznámili čo najskôr triednym učiteľkám. Potrebujeme znížiť stav detí, aby sa zmestili do jednej budovy.

      Ak sa nám nepodarí dostatočne znížiť stav detí, deťom v hlavnej budove budem nútená udeliť riaditeľské voľno.

      Za pochopenie ďakujem.

      Alena Požgayová

     • Vážení rodičia,

     • pri príležitosti "Dní Zelá" prosíme rodičov priniesť rôzne veľkosti tekvíc a rôzny prírodný materiál. Materiál zbierame od pondelka 26.09.22 na výrobu dyňových "strašidiel", ktoré budeme vyrábať doobeda v triedach.

      Dyňové strašidielka, ktoré vytvoríte doma s deťmi prineste vo štvrtok 29.09.22 do 9.00 hod. do MŠ.

      Na strašidielko treba pripnúť lístok s názvom ( menom) strašidielka. Strašidielka budú vystavené v mene MŠ.

      Prevoz strašidielok do Sedliackeho dvora na výstavu zabezpečí MŠ.

      Ďakujeme

      Kolektív MŠ.

     • Brigáda

     • Milí rodičia.

      Chceme Vás poprosiť o vašu spoluprácu na brigáde v škôlke J.Kráľa, ktorá sa bude konať 24.9.2022.(sobotu) od 9.00 - 12.00hod.

      Týka sa to prístavby aj hlavnej budovy.

      Budeme : - šmirglovať

      - maľovať

      - hrabať

      - zametať

      - trhať burinu

      Poprosím vás, aby ste si priniesli ak máte, hrable, lopaty. Sáčky zabezpečíme.

      Za každú pomocnú ruku vopred veľmi ďakujeme.

      Tešíme sa na každého z Vás.

      Kolektív J.Kráľa.

     • NÁSTUP DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY – 5. SEPTEMBRA 2022

     • Prevádzka materskej školy je od 6,30 do 17,00 hod.
       

      Rodič s dieťaťom môže ísť do šatne, kde dieťa vyzlečie a odovzdá triednej učiteľke v danej triede.Novoprijaté deti – rodičia prípadné požiadavky na učiteľky odovzdajú napísané na lístočku s označením mena dieťaťa (napr. výnimky zo stravovania, skorší odchod a pod.).

      Deti triedy Včielky budú mať adaptáciu t. z., že začínajú dvojhodinovým pobytom v MŠ.

      Ďalšie dni určia dĺžku pobytu v MŠ triedne učiteľky Včielok.

      Materská škola je situovaná v dvoch budovách: hlavná budova a prístavba.   Každá z budov má samostatný vchod (hlavná budova – žltá brána, prístavba – červená brána).

      Rozdelenie tried v jednotlivých budovách:

      Prístavba:                     prízemie – Včielky + Motýliky

                                             poschodie – Lienky + Veveričky

      Hlavná budova:    prízemie – Sovičky + Žabky

                                            poschodie – Lastovičky + Zajkovia

       

      Organizačné pokyny k začiatku  nového šk. roku 2022/2023

       • Nástup detí do materskej školy v novom šk. roku je  05. septembra 2022  do 8,00 hod.
       • Deti, ktoré nemôžu nastúpiť, rodičia odhlásia cez EduPage, prípadne telefonicky najneskôr do 7,30 daného dňa.
       • Rodičia novoprijatých detí odovzdajú triednym učiteľkám fotokópiu kartičky poistenca, splnomocnenie na vyberanie detí z MŠ, vyhlásenie o bezinfekčnosti  (poslať cez EduPage).
       • Rodičia všetkých detí odovzdajú vyhlásenie o bezpríznakovosti (cez EduPage).
       • V triede VČIELKY bude prebiehať adaptačný proces, to znamená, že deti v 1. deň nastúpia na 2 hodiny, každým ďalším dňom sa im pobyt bude predlžovať v závislosti od adaptácie.
       • Ostatné deti nastupujú na celý deň, prípadne kratšie podľa rozhodnutia rodičov (doporučujeme deťom, ktoré sú v MŠ prvý krát skrátiť pobyt v MŠ na doobedie).
       • Deti, ktoré budú v MŠ na celý deň si prinesú pyžamo.
       • Všetky deti musia mať pevné prezuvky (nie šľapky) , v skrinke náhradné základné oblečenie a spodnú bielizeň.
       • Prezuvky a pyžamá musia byť podpísané.
       • Rodičia podľa umiestnenia tried v budovách, nájdu v šatni skrinku označenú menom dieťaťa, dieťa prezujú, vyzlečú vrchné šatstvo a odovzdajú dieťa do danej triedy, danej učiteľke.
       • Šatne sú pre dve triedy na jednom poschodí, v prístavbe spoločné, v hlavnej budove samostatne.
       • Deti sa odovzdávajú a vyberajú z MŠ od triednych učiteliek, všetky individuálne potreby detí riešia rodičia s triednymi učiteľkami.
       • Lúčenie s deťmi prosíme skrátiť na minimum.
       • Hračky, nápoje, lieky a  jedlo akéhokoľvek druhu je zakázané nosiť do materskej školy.
       • Všetci rodičia a sprevádzajúce osoby detí sú povinní riadiť sa pokynmi zamestnancov materskej školy.
       • Od septembra 2022 začíname v rozšírenom rozsahu používať EduPage. Vyhlásenie o bezinfekčnosti, odhlasovanie detí, ospravedlnenky môžete poslať prostredníctvom EduPage.
       • Všetky potrebné tlačivá nájdete na webovej stránke materskej školy https://www.msjkralastupava.sk/a/tlaciva-na-stiahnutie.

      Prajeme úspešný nástup do nového školského roka.

      Kolektív materskej školy.

       

       

       

       

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Rodičovské stretnutie dňa 18. 09. 2023

   Na stretnutí rodičov boli prerokované nasledujúce body:

   1. Pani  riaditeľka oboznámila prítomných  rodičov s personálom škôlky.
   2. Predsedkyňa p. Engler predstavila členov výkonového výboru OZ
   3. Rodičia odsúhlasili zvýšenie rodičovského poplatku na 12 eur na mesiac.

   Info k platbe:  č. u. : SK88 0900 0000 0001 8264 0980

    Do poznámky napíšte: názov triedy + meno dieťaťa.
   Na jedno dieťa to je 60 eur na pol roka. Tento príspevok treba uhradiť  do 20.11. V druhom polroku zaplatíte ďalších 60€. Je možné zaplatiť celú sumu naraz za celý školský rok 120€.

   1. Rodičia boli oboznámený s hospodárením s financiami  OZ.
   2. Rodičom boli oboznámení s plánom akcií na  školský rok 2023/24
   3. Pani riaditeľka oboznámila rodičov so Školským poriadkom, s ktorý je záväzný pre všetkých  rodičov.  Svojim podpisom rodiča potvrdia oboznámenie sa s týmto dokumentom. Je zverejnený na webovej stránke.
   4. Pani učiteľka Hejlová  prestavila nových členov Rady školy a jej úlohu.
   5. Rodičia, ktorých deti sa stravujú v MŠ boli vyzvaní, aby si cez EduPage vyplnili zápisný lístok na stravovanie.


    

  • Rodičovské stretnutie dňa 18. 09. 2023

   Na stretnutí rodičov boli prerokované nasledujúce body:

   1. Pani  riaditeľka oboznámila prítomných  rodičov s personálom škôlky.
   2. Predsedkyňa p. Engler predstavila členov výkonového výboru OZ
   3. Rodičia odsúhlasili zvýšenie rodičovského poplatku na 12 eur na mesiac.

   Info k platbe:  č. u. : SK88 0900 0000 0001 8264 0980

    Do poznámky napíšte: názov triedy + meno dieťaťa.
   Na jedno dieťa to je 60 eur na pol roka. Tento príspevok treba uhradiť  do 20.11. V druhom polroku zaplatíte ďalších 60€. Je možné zaplatiť celú sumu naraz za celý školský rok 120€.

   1. Rodičia boli oboznámený s hospodárením s financiami  OZ.
   2. Rodičom boli oboznámení s plánom akcií na  školský rok 2023/24
   3. Pani riaditeľka oboznámila rodičov so Školským poriadkom, s ktorý je záväzný pre všetkých  rodičov.  Svojim podpisom rodiča potvrdia oboznámenie sa s týmto dokumentom. Je zverejnený na webovej stránke.
   4. Pani učiteľka Hejlová  prestavila nových členov Rady školy a jej úlohu.
   5. Rodičia, ktorých deti sa stravujú v MŠ boli vyzvaní, aby si cez EduPage vyplnili zápisný lístok na stravovanie.